• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
22 cze 2016

Regulamin projektu Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ”1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w dwutygodniowych warsztatach artystycznych organizowanychw podczas projektu Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ”, który dofinansowany jest przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego z Warszawy w ramach Programu „Lato w teatrze”

2.    Organizatorami warsztatów są Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Teatr w Krzywym Zwierciadle oraz Ośrodek Kultury Gminy Wolin. Koordynator projektu: Michał Krzywaźnia (kom. 505 933 359)
3.    Warsztaty odbywać się będą w terminie: od 18 lipca do 31 lipca 2016r. w Stepnicy i Wolinie.
4.    Warsztaty mają charakter otwarty i będą się odbywały w dwóch grupach wiekowych: dziecięca (8 – 13 lat) oraz młodzieżowa (14 – 18 lat). Organizator w szczególnych warunkach dopuszcza uczestnictwo dzieci młodszych i osób dorosłych, ale na warunkach innych, nie zawartych w regulaminie.
5.    Udział w warsztatach jest bezpłatny.
6.    Uczestnicy warsztatów muszą spełnić kryterium wiekowe, ponadto:
a.    wysłać w ustalonym terminie Kartę Zgłoszeniową oraz Regulamin z podpisem opiekuna prawnego na adres teatr.wkz@gmail.com (skan, zdjęcie) albo wysłać pocztą tradycyjną, bądź  dostarczyć osobiści do Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy;
b.    posiadać pisemne oświadczenie opiekunów prawnych dotyczących zgody na udział w projekcie Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ”;
c.    wysłać do organizatora, wraz z Kartą Zgłoszeniową, zdjęcie twarzy uczestnika.
7.    Informacja o warsztatach wraz z Regulaminem i Kartą Zgłoszeniową dostępna jest na stronie internetowej www.gokstepnica.pl (w zakładce do pobrania) na http://osrodek-kultury.pl/, oraz na www.facebook.com/teatrwkrzywymzwierciadle .
8.    Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, a o wyborze uczestników będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Organizatorów.
9.    Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadomione zostaną telefonicznie bądź drogą elektroniczną o wynikach rekrutacji, nie później niż do 11 lipca 2016r.
10.    Po ogłoszeniu wyników uczestnik niezwłocznie powinien podpisać z organizatorami Umowę Uczestnictwa                   w projekcie (zostanie ona wysłana drogą elektroniczna, albo przekazana osobiście opiekunowi prawnemu podczas spotkania organizacyjnego).
11.    Warunkiem uczestnictwa w projekcie dzieci z grupy dziecięcej jest obowiązkowy udział opiekuna prawnego w spotkaniu organizacyjnym 12 lipca 2016r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
12.    Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów: grupa dziecięca – poczęstunek, grupa młodzieżowa – wyżywienie (obiad i kolacja) oraz nocleg (osoby z poza Stepnicy). Uczestnicy obu grup wiekowych będą również ubezpieczeni od NNW.
13.    Obie grupy wiekowe pracować będą w ramach następujących warsztatów: teatralnych, muzycznych, ruchowo – tanecznych, kostiumowo – scenograficznych, promocyjno – dziennikarskich.
14.    W przypadku rezygnacji z warsztatów opiekunowie prawni uczestnika (grupa dziecięca) bądź sami uczestnicy (grupa młodzieżowa) są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Organizatora najpóźniej do 13 lipca 2016r.
15.    Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką Organizatorów:
- grupa dziecięca:  od 18 lipca od 31 sierpnia w godzinach od 09:00 do 16:00 oraz w godzinach wieczornych związanych z prezentacjami (godziny zajęć mogą ulec zmianie, opiekun prawny zostanie o tym fakcie poinformowany)
- grupa młodzieżowa: od 18 lipca od godz. 15:00 do 31 sierpnia do godziny 15:00.

16.    Warsztaty kończą się widowiskami plenerowymi –
- grupa dziecięca:
I prezentacja  29.07.2016r. godz.: 18:00 – Wolin
II prezentacja 30.07.2016r. godz.: 18:00 – Stepnica
- grupa młodzieżowa:
I prezentacja  29.07.2016r. godz.: 21:00 – Wolin
  II prezentacja 30.07.2016r. godz.: 21:00 – Stepnica
17.    Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
a.    uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w pełnym wymiarze czasu;
b.    uczestniczyć w zajęciach z pedagogiem teatru oraz organizowanych spotkaniach integracyjnych w ramach projektu oraz Policją;
c.    przestrzegania harmonogramu dnia;
d.    przestrzegania poleceń instruktorów;
e.    wzięcie udziału w obu prezentacjach widowiska plenerowego.
18.    Samowolne oddalenie się z warsztatów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie zasad Umowy Uczestnictwa w Projekcie oraz Kontraktu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w projekcie Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ”
19.    Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych przez uczestników warsztatów. O złamaniu tego punktu Regulaminu zostanie niezwłocznie powiadomiony opiekun prawny, a w ostateczności Policja. Tym samym uczestnik zostaje wykluczony z udziału w warsztatach.
20.    Koszty szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa jego opiekun prawny.
21.    Akceptacja warunków Regulaminu jest równoznaczna z wyrażaniem zgody na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika projektu Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ” , wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji i ewaluacji Programu „Lato w teatrze”. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania drukiem wybranych materiałów oraz do ich publicznej prezentacji.
22.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Pobierz kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodziców LwT+ IDZIE MŁODOŚĆ

Regulamin projektu Lato w teatrze+ „IDZIE MŁODOŚĆ”